უკანონოდ მოპოვებული ხე-ტყე

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ათამდე  სანახშირე ორმოს დემონტაჟი  განხორციელდაადგილზე ამოღებულია უკანონოდ მოპოვებული  ხე-ტყე, რომელიც საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიას  ჩაბარდაატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ტექნიკური ანგარიშის  არ ქონის გამო - სამი, ხოლო  ხე-ტყის უკანონო ჭრისა და ტრანსპორტირებისათვის - ერთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის   შესახებ ოქმი შედგა